Log 3422267

D M Title Map Format RS BS Duration Date Duplicate of
na.serveme.tf #514631: fnaf vs estro bball_royal4 Other 1 0 12:20

Players

Team Player Classes K D A DA/M DT/M HR/M DA DT HR K/1 AS IC Time Played
Red WCF BBL (flooded) Soldier 33 34 12 588 457 7262 5644 0 3 5 18 12:20
Red spaghetti Soldier 50 33 20 969 552 11962 6816 0 5 12 2 12:20
Red FREAKS Demo 34 20 12 632 308 7796 3808 0 5 2 0 12:20
Blue Fentanyl76 Soldier 29 46 9 484 738 5972 9107 0 3 7 11 12:20
Blue RapidKebab Soldier 23 36 11 386 524 4766 6466 0 3 1 2 12:20
Blue she pity on my t till i fool Demo 27 37 6 448 928 5530 11447 0 3 0 0 12:20
Team Player Classes K D A DA/M DT/M HR/M DA DT HR K/1 AS IC Time Played

Totals

Team/Round K D A DA/M DT/M HR/M DA DT HR K/1 AS IC Duration
Red 117 87 44 2190 1319 0 27020 16268 0 5 19 20 0 12:20
Blue 79 119 26 1319 2190 0 16268 27020 0 3 8 13 0 12:20

Medics

Team Player Class H% H/M H MÜ KÜ OÜ D AL BAL DAÜ DBÜ Time Played

Events

Kills

Team Player Scout Soldier Pyro Demo Heavy Engineer Medic Sniper Spy Total
Red spaghetti 0 33 0 17 0 0 0 0 0 50
Red FREAKS 0 22 0 12 0 0 0 0 0 34
Red WCF BBL (flooded) 0 25 0 8 0 0 0 0 0 33
Blue Fentanyl76 0 21 0 8 0 0 0 0 0 29
Blue she pity on my t till i fool 0 20 0 7 0 0 0 0 0 27
Blue RapidKebab 0 21 0 2 0 0 0 0 0 23

Deaths

Team Player Scout Soldier Pyro Demo Heavy Engineer Medic Sniper Spy Total
Blue Fentanyl76 0 36 0 10 0 0 0 0 0 46
Blue she pity on my t till i fool 0 25 0 12 0 0 0 0 0 37
Blue RapidKebab 0 22 0 12 0 0 0 0 0 34
Red spaghetti 0 19 0 13 0 0 0 0 0 32
Red WCF BBL (flooded) 0 23 0 7 0 0 0 0 0 30
Red FREAKS 0 10 0 7 0 0 0 0 0 17

Assists

Team Player Scout Soldier Pyro Demo Heavy Engineer Medic Sniper Spy Total
Red spaghetti 0 49 0 21 0 0 0 0 0 70
Red FREAKS 0 29 0 17 0 0 0 0 0 46
Red WCF BBL (flooded) 0 31 0 14 0 0 0 0 0 45
Blue Fentanyl76 0 29 0 9 0 0 0 0 0 38
Blue RapidKebab 0 30 0 4 0 0 0 0 0 34
Blue she pity on my t till i fool 0 23 0 10 0 0 0 0 0 33

Chat

na.serveme.tf #514631: fnaf vs estro

Team Player Message
Red spaghetti bis jump
Blue RapidKebab ٠●•۩۞۩[̲̅Ŋ̲̅σ̲̅σ̲̅Ь̲̲̅̅۰̲̅đ̲̲̅̅σ̲̅ώ̲̅ŋ̲̲̲̅̅̅]۩۞۩•●٠