Log 3533716

D M Title Map Format RS BS Duration Date Duplicate of
au.serveme.tf #2653 cp_sultry_b8 Sixes 2 0 24:53

Players

Team Player Classes K D A DA/M DT/M HR/M DA DT HR LKS AS MS CPC Time Played
Red arbabf Scout 23 10 11 214 183 298 5333 4571 7422 6 0 8 9 24:53
Red manglemonster Scout Engineer Heavy 18 12 12 237 138 131 5913 3443 3266 5 0 12 8 24:53
Red bagman Soldier 20 22 2 276 219 135 6884 5452 3384 3 1 51 1 24:42
Red honda driver Soldier 15 19 5 243 194 136 6057 4848 3385 3 1 61 1 24:53
Red {TTF}Amatorii Demo 21 14 6 276 288 319 6885 7181 7957 4 0 35 2 24:53
Red a festive fish Medic 1 10 15 12 131 300 3272 0 1 0 15 5 24:53
Blue honkma Scout 20 19 9 185 184 107 4605 4582 2683 3 0 23 5 24:53
Blue seiran Scout Heavy 19 13 12 192 170 172 4785 4254 4301 7 0 12 5 24:53
Blue [TTF] Cymboll Soldier Heavy 15 20 10 250 241 173 6224 6007 4311 2 2 55 0 24:53
Blue dez1 Soldier Sniper Engineer 12 20 3 212 252 212 5281 6279 5284 2 0 27 6 24:51
Blue quarbloing sblorgoogoid Demo 19 14 3 312 234 249 7778 5833 6219 4 2 31 4 24:53
Blue moma1000000 Medic 0 12 8 3 177 94 4417 0 0 0 12 2 24:53
Team Player Classes K D A DA/M DT/M HR/M DA DT HR LKS AS MS CPC Time Played

Totals

Team/Round K D A DA/M DT/M HR/M DA DT HR LKS AS MS CPC Duration
Red 98 87 51 1260 1156 1021 31372 28767 25414 6 2 182 26 7 24:53
Blue 85 98 45 1156 1260 916 28767 31372 22798 7 4 160 22 6 24:53

Medics

Team Player Class H% H/M H MÜ KÜ OÜ D AL BAL DAÜ DBÜ Time Played
Red a festive fish Medic 100% 1021 25414 13 13 0 0 0 1 0:11 4 0 24:53
Blue moma1000000 Medic 100% 916 22798 10 10 0 0 0 4 0:18 3 0 24:53

Events

Kills

Team Player Scout Soldier Pyro Demo Heavy Engineer Medic Sniper Spy Total
Red arbabf 9 10 0 1 0 0 2 1 0 23
Red {TTF}Amatorii 9 7 0 3 1 0 1 0 0 21
Red bagman 5 5 0 5 0 0 4 1 0 20
Blue honkma 6 12 0 2 0 0 0 0 0 20
Blue quarbloing sblorgoogoid 6 6 0 4 0 0 3 0 0 19
Blue seiran 6 8 0 4 0 0 1 0 0 19
Red manglemonster 3 10 0 2 1 0 2 0 0 18
Blue [TTF] Cymboll 2 8 0 2 0 0 3 0 0 15
Red honda driver 4 5 0 3 0 0 3 0 0 15
Blue dez1 2 5 0 2 0 0 3 0 0 12
Red a festive fish 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Deaths

Team Player Scout Soldier Pyro Demo Heavy Engineer Medic Sniper Spy Total
Red bagman 8 10 0 3 0 0 0 0 0 21
Blue [TTF] Cymboll 10 5 0 5 0 0 0 0 0 20
Blue dez1 10 6 0 3 1 0 0 0 0 20
Blue honkma 10 4 0 5 0 0 0 0 0 19
Red honda driver 12 3 0 3 0 0 0 0 0 18
Red {TTF}Amatorii 6 4 0 4 0 0 0 0 0 14
Blue quarbloing sblorgoogoid 3 8 0 3 0 0 0 0 0 14
Blue seiran 3 5 0 4 0 0 1 0 0 13
Blue moma1000000 4 7 0 1 0 0 0 0 0 12
Red manglemonster 8 2 0 2 0 0 0 0 0 12
Red arbabf 4 2 0 4 0 0 0 0 0 10
Red a festive fish 1 6 0 3 0 0 0 0 0 10

Assists

Team Player Scout Soldier Pyro Demo Heavy Engineer Medic Sniper Spy Total
Red arbabf 11 17 0 3 0 0 2 1 0 34
Blue seiran 9 15 0 5 0 0 2 0 0 31
Red manglemonster 5 16 0 3 1 0 4 1 0 30
Blue honkma 8 16 0 4 0 0 1 0 0 29
Red {TTF}Amatorii 10 10 0 4 1 0 1 1 0 27
Blue [TTF] Cymboll 4 12 0 6 0 0 3 0 0 25
Red bagman 7 5 0 5 0 0 4 1 0 22
Blue quarbloing sblorgoogoid 6 8 0 4 0 0 4 0 0 22
Red honda driver 6 7 0 3 0 0 4 0 0 20
Red a festive fish 7 6 0 1 2 0 0 0 0 16
Blue dez1 2 7 0 3 0 0 3 0 0 15
Blue moma1000000 1 3 0 2 0 0 2 0 0 8

Chat

au.serveme.tf #2653

Team Player Message
Blue quarbloing sblorgoogoid cheating when i dont know the rollout
Red bagman mb
Red bagman u went the wrong way
Red honda driver hey bro, SHADOWPLAY that
Red bagman uh.. yeah, thats going in the shadowplay folder
Red {TTF}Amatorii xbox record that
Red bagman STOP BEING SLOW
Blue dez1 hes old give him a break
Blue quarbloing sblorgoogoid lmfao
Blue [TTF] Cymboll LMFAO
Red bagman how are you so healthy
Red a festive fish LOL
Blue [TTF] Cymboll AHAHA
Blue quarbloing sblorgoogoid ok
Red a festive fish hi
Red bagman FUCKJ YOY
Console *gulp* *gulp* *gulp* <- fish eating all those pipes
Blue [TTF] Cymboll HAHAAH
Red bagman F*UCK
Blue seiran na
Red honda driver hey bro, SHADOWPLAY that
Blue seiran ns
Red honda driver THE BAGGER
Red bagman uh.. yeah, thats going in the shadowplay folder
Red bagman that ones going in the bag
Red bagman SD:KJVBNS:CKJ DVB
Blue quarbloing sblorgoogoid LOLL
Red bagman LOL
Blue [TTF] Cymboll hahah
Red bagman ¤¸¸.•´¯`•¸¸.•..>> ez <<..•.¸¸•´¯`•.¸¸¤
Blue dez1 ٠●•۩۞۩[̲̅Ŋ̲̅σ̲̅σ̲̅Ь̲̲̅̅۰̲̅đ̲̲̅̅σ̲̅ώ̲̅ŋ̲̲̲̅̅̅]۩۞۩•●٠
Blue quarbloing sblorgoogoid didnt know that existed lmfao
Red bagman gg
Red arbabf gg
Red a festive fish gg
Red {TTF}Amatorii gg wp