Log 3534046

D M Title Map Format RS BS Duration Date Duplicate of
na.serveme.tf #537228 pl_swiftwater_final1 Highlander 0 1 23:31

Players

Team Player Classes K D A DA/M DT/M HR/M DA DT HR LKS AS MS BS HSK CPC Time Played
Red there is beauty in every soul Scout Spy 15 11 1 146 96 18 3442 2261 439 4 0 30 0 0 1 11:40
Red Inspector Zenigata Soldier 16 15 9 427 322 100 10055 7586 2362 6 1 52 0 0 1 23:31
Red your such a good boy asmr Pyro 7 13 7 127 233 212 2988 5490 4997 2 0 20 0 0 1 23:31
Red GOOSE Demo 12 15 3 255 321 290 6016 7562 6833 2 0 16 0 0 2 23:31
Red Salt Engineer 10 10 16 186 120 80 4391 2836 1887 4 0 20 0 0 2 23:31
Red m4rc Heavy 8 7 8 109 300 369 2568 7070 8684 4 0 10 0 0 1 23:31
Red hollandese Medic 2 7 6 13 90 0 325 2138 0 1 0 3 0 0 1 23:31
Red ez$ 666 Sniper 21 14 2 277 214 110 6522 5048 2595 6 0 4 0 12 0 23:31
Red Rob Banks Spy 3 10 0 71 68 0 1677 1604 0 1 0 8 3 0 0 11:16
Blue LyNx Scout 21 14 13 229 162 61 5398 3820 1437 5 0 34 0 0 3 23:29
Blue sxl Scout 5 11 1 64 128 37 1513 3028 871 2 0 10 0 0 1 22:55
Blue sebbers Soldier 13 19 6 302 267 117 7108 6290 2770 6 0 62 0 0 0 23:31
Blue Mifee Pyro 14 6 10 152 162 222 3575 3826 5227 8 0 4 0 0 1 23:31
Blue F.A.S. Joey MF Jones Demo 12 12 8 346 310 291 8158 7291 6862 6 0 9 0 0 0 23:31
Blue battered, broken, reawoken Engineer 8 11 10 141 129 80 3324 3040 1900 3 0 18 0 0 2 23:31
Blue Jonas Savimbi Heavy 11 7 3 171 308 312 4025 7250 7353 3 0 8 0 0 2 23:30
Blue yaoilover66 Medic 0 5 8 4 96 0 103 2263 0 0 0 0 0 0 0 23:31
Blue hellraiser Sniper 22 13 3 359 155 82 8460 3648 1946 5 0 0 0 15 1 23:31
Blue zh Spy 2 7 0 37 69 8 885 1633 208 2 0 20 1 0 0 23:31
Blue ♪Paharito❰※❱ Spy 16 15 3 259 125 20 6105 2954 482 3 0 20 10 0 2 23:31
Team Player Classes K D A DA/M DT/M HR/M DA DT HR LKS AS MS BS HSK CPC Time Played

Totals

Team/Round K D A DA/M DT/M HR/M DA DT HR LKS AS MS BS HSK CPC Duration
Red 94 102 52 1615 1768 1182 37984 41595 27797 6 1 163 3 12 9 7 23:31
Blue 124 120 65 2068 1915 1235 48654 45043 29056 8 0 185 11 15 12 8 23:31

Medics

Team Player Class H% H/M H MÜ KÜ OÜ D AL BAL DAÜ DBÜ Time Played
Red hollandese Medic 100% 1227 28868 16 14 2 0 0 3 0:40 4 0 23:31
Blue yaoilover66 Medic 100% 1190 27985 14 12 2 0 0 5 0:40 3 0 23:31

Events

Kills

Team Player Scout Soldier Pyro Demo Heavy Engineer Medic Sniper Spy Total
Blue hellraiser 4 2 6 2 3 1 0 2 2 22
Blue LyNx 6 2 1 4 1 1 2 2 2 21
Red ez$ 666 2 6 1 3 0 3 1 4 1 21
Red Inspector Zenigata 5 2 0 1 1 2 0 2 3 16
Blue ♪Paharito❰※❱ 1 3 0 2 0 1 1 8 0 16
Red there is beauty in every soul 2 2 1 1 2 3 1 2 1 15
Blue Mifee 1 0 2 0 1 0 2 0 8 14
Blue sebbers 1 5 0 1 0 4 0 1 1 13
Red GOOSE 1 2 2 3 1 1 0 0 2 12
Blue F.A.S. Joey MF Jones 2 1 1 3 1 3 1 0 0 12
Blue Jonas Savimbi 3 0 2 3 0 0 1 1 1 11
Red Salt 0 4 1 0 0 1 0 0 4 10
Red m4rc 2 1 0 3 1 0 0 0 1 8
Blue battered, broken, reawoken 2 2 0 0 1 0 0 0 3 8
Red your such a good boy asmr 0 1 0 1 1 0 1 2 1 7
Blue sxl 2 1 0 0 0 0 0 1 1 5
Red Rob Banks 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3
Red hollandese 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
Blue zh 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2

Deaths

Team Player Scout Soldier Pyro Demo Heavy Engineer Medic Sniper Spy Total
Blue sebbers 3 2 1 2 1 4 0 6 0 19
Red GOOSE 4 1 0 3 3 0 0 2 2 15
Red Inspector Zenigata 2 5 0 1 0 2 0 2 3 15
Blue ♪Paharito❰※❱ 2 3 1 2 1 4 1 1 0 15
Red ez$ 666 2 1 0 0 1 0 0 2 8 14
Blue LyNx 4 5 0 1 2 0 0 2 0 14
Blue hellraiser 3 2 2 0 0 0 0 4 2 13
Red your such a good boy asmr 1 0 2 1 2 0 0 6 0 12
Blue F.A.S. Joey MF Jones 1 1 1 3 3 0 0 3 0 12
Blue battered, broken, reawoken 3 2 0 1 0 1 0 3 1 11
Red Rob Banks 2 0 4 0 1 2 0 1 0 10
Red there is beauty in every soul 4 0 1 1 2 2 0 0 0 10
Red Salt 1 4 0 3 0 0 0 1 1 10
Blue sxl 2 1 0 1 1 0 0 4 1 10
Blue zh 0 1 4 0 0 1 0 1 0 7
Red hollandese 2 0 2 1 1 0 0 0 1 7
Blue Jonas Savimbi 2 1 1 1 1 0 0 0 1 7
Red m4rc 1 0 1 1 0 1 0 3 0 7
Blue yaoilover66 1 0 1 0 0 0 1 1 1 5
Blue Mifee 1 0 0 2 0 1 0 1 0 5

Assists

Team Player Scout Soldier Pyro Demo Heavy Engineer Medic Sniper Spy Total
Blue LyNx 10 3 3 4 2 1 2 2 7 34
Red Salt 4 5 2 2 4 3 1 0 5 26
Blue hellraiser 4 2 6 3 3 1 0 2 4 25
Red Inspector Zenigata 7 3 0 1 2 4 1 3 4 25
Blue Mifee 2 1 4 2 2 1 3 0 9 24
Red ez$ 666 2 6 1 3 0 3 2 5 1 23
Blue F.A.S. Joey MF Jones 3 2 3 5 2 4 1 0 0 20
Blue ♪Paharito❰※❱ 2 4 0 2 0 1 2 8 0 19
Blue sebbers 1 6 0 3 0 4 2 2 1 19
Blue battered, broken, reawoken 6 3 1 3 1 0 0 0 4 18
Red m4rc 3 4 0 3 1 1 0 1 3 16
Red there is beauty in every soul 2 2 1 2 2 3 1 2 1 16
Red GOOSE 1 4 2 3 1 1 0 1 2 15
Blue Jonas Savimbi 3 1 2 3 0 1 1 2 1 14
Red your such a good boy asmr 0 4 1 3 1 0 1 2 2 14
Red hollandese 0 0 1 2 1 0 1 0 3 8
Blue yaoilover66 1 0 1 2 0 2 1 0 1 8
Blue sxl 2 1 0 0 0 1 0 1 1 6
Red Rob Banks 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3
Blue zh 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2

Chat

na.serveme.tf #537228

Team Player Message
Blue sebbers lynx pyro tn
Red ez$ 666 LOL
Red ez$ 666 LOOKIN FOR SOMEONE TO HUG ME
Blue sebbers wait scout did i kill ui
Blue sxl sniper got me
Red ez$ 666 ???
Blue ♪Paharito❰※❱ ????
Blue hellraiser ??
Blue sxl wanna play local
Blue sxl ?
Red there is beauty in every soul yer
Red ez$ 666 gr
Blue hellraiser wut
Red ez$ 666 LOL
Blue hellraiser lol
Red your such a good boy asmr whoppers
Red ez$ 666 LMAO
Red GOOSE LMAO
Blue yaoilover66 ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿'̿'\̵͇̿̿\з=( ͠° ͟ʖ ͡°)=ε/̵͇̿̿/'̿̿ ̿ ̿ ̿ ̿ ̿ any questions?
Red ez$ 666 LMA9O
Red Inspector Zenigata ammomod
Blue sebbers lol ye[
Red ez$ 666 LOL
Red ez$ 666 gg
Blue sebbers ;-;
Red hollandese gg